How to become fishers of people

This is a transcription of the video below:

Paano maging mangigisda ng tao? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Narinig niyo na ba ang salitang “influencer”? Ang influencer ang siyang may abilidad na makalikha ng interes sa isang bagay sa pamamagitan ng pag-post sa social media. Kadalasan kilala siya ng kanyang maraming followers. Samakatuwid, marami siyang nahuhuling mga customer para sa produkto na iyon.

Paano nating ilalako ang pananampalataya sa Diyos? Nang sinunod ni Simon Pedro ang utos ng Panginoong Hesus na pumalaot at ihulog ang lambat upang humuli ng isda, “napuno ang dalawang daong na halos lumubog.” Sana all may mahakot at maimpluwensiya para sa Diyos.

Ano ang maaari nating gawin? Unang-una, kailangan nating maging ehemplo ng ating pananampalataya. Nakikita sa ating mga gawa ang ating mga pinapahalagahan. Linawin sa sarili ang ating core values at layunin sa buhay. Maging mapanlikha at huwag matakot gamitin ang teknolohiya. Makipagtulungan at hikayatin ang bawat isa kapag nawawalan ng tapang at pag-asa. Higit sa lahat, ang taong sinasamahan tayo sa buhay ang siyang tunay na nakakaimpluensiya sa atin.

Manalangin tayo: O Diyos, patnubayan mo kami sa aming pagagabay sa isa’t isa. Amen.


How to become fishers of people? For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer. Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

Have you heard of the word, “influencer”? An influencer can create interest about a product by recommending the items on social media. An influencer usually has many followers. Therefore, he or she can attract many customers to the product being promoted.

How can we promote our faith in God? When Simon Peter obeyed the command of Jesus to “go into deep waters and lower his nets for a catch,” they caught many fishes that two boats were about to capsize. We hope that all of us can catch and influence all for God.

What can we do? First, we need to model the way. Our values can be seen from our actions. Clarify shared values and a common direction. Be creative and don’t be afraid to use technology. Collaborate and empower each other when discouraged and hopeless. Furthermore, the people who accompany us in our lives are usually the most influential to us.

Let us pray: O Lord, guide us as we accompany each other. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: