Mayo 1: Ano ang pagtingin ng Diyos sa hanap-buhay?

Isang karangalan ang may ginagawa; kaya isang marangal na tao ang mangagawa. Kaya pinagdiriwang natin ngayon si San Jose Mangagawa, upang ipakita na ayon sa kalooban ng Diyos ang paghahanap-buhay. Karpintero sina San Jose at ang Panginoong Hesus. Naalala niyo sa Bibliya nang bumalik si Jesus sa Nazaret at nagturo sa sinagoga, sabi ng mgaContinue reading “Mayo 1: Ano ang pagtingin ng Diyos sa hanap-buhay?”

Rate this: