Hindi Hinihintay Ang Himala

Naghahanap ka ba ng himala sa iyong buhay, bago mo tuluyang masabi na may pananalig ka sa Diyos? Laman ba ng iyong panalangin ang maraming kondisyon bago ang iyong pangakong aanib sa Diyos habang-buhay? Halimbawa, namamanata ka sa Diyos na magsisimba tuwing Linggo, KUNG ipapasa ka Niya sa iyong board or bar exam? Nangangako kaContinue reading “Hindi Hinihintay Ang Himala”

Rate this: