Sino ang Mas Mabuti: Yung nasa kuwarto at walang nasasaktan, o yung tumutulong nguni’t nagkakamali?

Sapat na ba sa ating mga Kristiyano ang sundin ang Sampung Utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises sa Bundok ng Sinai? Ikinuwento ni San Marcos ang isang binatang tumakbo kay Hesus at paluhod na nagtanong, “Mabuting Guro, ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?” Inisa-isang binanggit ni Hesus angContinue reading “Sino ang Mas Mabuti: Yung nasa kuwarto at walang nasasaktan, o yung tumutulong nguni’t nagkakamali?”

Rate this:

Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?

Ikinukuwento ni San Lukas ang karanasan ni Hesus sa kanyang homecoming o pagbabalik sa kanyang bayan. Nagturo siya doon. Namangha’t humanga ang kanyang mga kababayan sa pamamaraan at mensahe ng kanyang mga sinasabi, nguni’t sa kahuli-hulihan, hindi Siya pinakinggan. Kaya wika ni Hesus, “Tunay kong sinasabi sa inyo na walang propetang tinatanggap sa kanyang sarilingContinue reading “Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?”

Rate this:

May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?

Natural sa atin na magkaroon ng iba’t ibang paguunawa sa mga taong iba sa atin. May pagtingin tayo ukol sa mga taga-probinsya; samantalang ang mga taga-probinsya naman ay may pagtingin sa mga taga-lungsod. Sa ebanghelio ni San Juan, ganito siguro ang pagtingin ni Nataniel kay Hesus nang sinabi niya, “May magaling na bagay bang manggagalingContinue reading “May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?”

Rate this: