Who is the center of your life?

This is a transcript of the video below:

Sino ang bida sa iyong buhay? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Nang inakala ng mga tao na si San Juan Bautista ang siyang Cristo, winika niya,

“Ako’y nagbibinyag sa tubig, nguni’t may isang darating na lalong makapangyarihan sakin, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak.”

Luke 3:16

Alam at tanggap niya na ang misyon niya sa buhay ay pangalawa lamang kay Hesus. Ihahanda niya ang daan para sa kanya.

At tulad ni Juan, hindi sana tayo makakaramdam ng sama ng loob kung tanggap natin na may mga bagay na hindi para sa atin. Totoong dapat na galingan natin, pero hindi kailangang tayo ang numero uno, awardee o boss sa trabaho; o kaya ang pinakasikat sa tao. Sa mata ng Diyos, walang mataas, malaki o maliit na gawain kung ginawa ito nang bukal sa ating kalooban at buhos ang ating pagmamahal.

Ayon kay Juan, siya lamang ang bestman sa kasalan. Noong panahon ni Hesus, ang bestman o shoshben ang punong-abala sa kasal ng pinakamatalik niyang kaibigan. Wika niya, “Jesus must increase; I must decrease.” Ibig sabihin, hindi siya ang bida, kundi si Hesus. Sino ang bida sa iyong buhay? Ikaw pa ba, o iba na?

Manalangin tayo: O Diyos, nawa ang kapakanan ng iba ang siyang mas mahalaga, bilang pagsasabuhay ng aming pagmamahal sa Iyo. Amen.


Who is the center of your life? For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer. Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

When the people thought that John the Baptist was the Christ, he said,

“I baptize you with water. But the one who is more powerful that I will come. The straps of whose sandals I am not worthy to untie.”

Luke 3:16

John knew and accepted that His life’s mission is subordinate to Jesus. He was to prepare the way of the Lord.

Like John, it would have saved us from a great deal of resentment if we accepted that there are certain things in life which are not for us. It is true that we must be excellent, but it doesn’t mean that we must be ranked first, an awardee, the boss at work, or the most popular. In the eyes of God, there is no greater, larger, or smaller work if done sincerely and from overflowing generosity of heart.

John claimed that he is the bestman of the wedding feast (John 3:29) [Note: Jesus is the bridegroom; Israel is the bride]. In the time of Jesus, the bestman or shoshben of a Jewish wedding is the main host of his bestfriend’s wedding. He said, “He [Jesus] must increase; I must decrease” (John 3:30). It means that he is not the most important, but Jesus. Who is the center of your life? Is it still you, or is it now others?

Let us pray: “O Lord, may we put others first, as our way of showing that You are the center of our lives. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: