Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS

Kailangan bang makinig ang matanda sa bata?

Kung magiging totoo tayo sa ating sarili, maaaring aminin natin ang sarap na nanggagaling sa pagiging kilala ng iba’t ibang tao. Nais nating makilala tayo bilang may pinag-aralan, may pangalan, may kayamanan, may kapangyarihan, o may narating sa buhay. Makikita ang mga pangalan ng kung sinong nakaluklok sa gobyerno o sinong malaking taong nagbigay para sa isang gusali tulad ng Elementary School, na para bagang humihimok tayong magkaroon ng utang na loob sa isang dapat lamang niyang gampanan.

May kuwento ako: Isang araw, may naaksidenteng truck sa ilalim ng tulay patungong bayan. Hindi ito maka-alis kaya pinatawag ang iba’t ibang eksperto upang masulusyonan ito. Sabi ni isang engineer (dahil siya daw ay eksperto), kailangan na lang sigurong ginabain at paghiwalayin ang bawat parte ng truck para hindi ito makaabala. May sumunod ding mga mungkahi, ngunit walang nakabigay ng isang solusyon. Sa isang kumpol ng mga miron, may isang batang nagtaas ng kamay, ngunit hindi siya pinansin. Hanggang sa isinigaw nito ang kanyang na-iisip: “Tanggaling ang hangin sa gulong ng truck!”

May nakarinig sa mungkahi at hindi nagtagal, nakalusot ang truck sa nasasabitang tulay. Kadalasan ang solusyon ay natatagpuan kung papalabasin lang natin ang hangin sa ating mga ulo. Marami ang nararating ng isang budhing marunong magpakumbaba, at makinig sa sino mang tinatagurian ng mundong, maliit at walang mai-aambag sa bayan. Pagdasal natin na bigyan tayo ng Dios ng biyaya ng pagpapakumbaba, kahit mayroon na tayong narating.

Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS

May kahulugan ba sa iyo ang mawisikan ng tubig?

Ang pagbabasa ng tubig ba ay isang walang kahulugang ritwal tulad nang ginagawa natin sa Kapistahan ni San Juan Bautista? Kilala si San Juan Bautista bilang nagbibinyag ng tubig sa Ilog Jordan. Kaya, bilang paggaya at pag-aalala sa propetang pinsan ni Hesus, tinatapunan natin ng tubig ang isa’t isa.

Palagay ko kailangan nating makita ang mas malalim na kahulugan nito. Sa Maulbronn Monastery sa bayan ng Austria, may isang balon na nanggagaling sa bundok ng Alpa. Dumadaloy ito sa gilid ng bundok, bumabagsak sa isang lalagyang yari sa katawan ng isang malaking kahoy. Doon may nakasulat nang ganito: “Kahit sino ang maaaring uminom dito, ngunit may nagpapasalamat ba? Hindi kailangan magpasalamat sa akin, patuloy pa rin akong magbibigay ng tubig.”

Sa bawat pagbabasbas ng tubig, alalahanin natin ang tubig na nagbibigay-buhay, sagisag ni Hesus na patuloy na nagmamahal sa atin, kahit hindi natin sinusuklian o pinasasalamatan siya. Ngunit bilang binyagang Kristiyano, inanyayahan tayong magpasalamat at suklian ang bagong buhay na galing sa paglilinis ng ating budhi at kaluluwa. Pagdasal nating ang patuloy na paglilinis ng ating puso.

Photo by Bok Pioquid, Ateneo HS

Natukso ka na ba?

Sabi ni San Ignacio de Loyola, kailangan nating makilala kung ano ang laging tumutukso sa atin. May kuwento ako: Isang araw nakita ng isang ibon ang isang pusang nagtitinda ng uod. Sabi ng pusa, “tatlong uod sa isang balahibo mo.” Napaisip ang ibon. Sabi niya sa sarili, “Naku, mura naman pala.” Kaya binili niya ang tatlong pirasong uod, kinain at labis itong nasarapan.”

Pagkatapos, lumipad na siya sa isang puno. Ngunit hindi niya makalimutan ang masarap na mga uod. Kumukulo ang kanyang tiyan tuwing naaalala niya ang malasang pagkain. Kaya, bumalik siya sa pusa. Isa-isang binibigay ng ibon ang kanyang mga balahibo, unang-una ang kanyang mga pakpak, habang pinapapak niya ang mga uod. Naulit ito nang ilang beses.

Pinagmamasdan lang siya ng pusa. Ngayong wala na ang kanyang mga pakpak, hindi na makalipad ang ibon. Sa gabing iyon, ang pusa naman ang busog-na-busog sa malasa niyang hapunan. Ganyan ang tukso. Masarap sa unang tikim, ngunit sa hulihan naman ang pagsisisi. Manalangin tayong huwag magpadala sa tukso, sa halip, piliin ang makakatulong sa ating paglipad.