What makes you happy?

This is a transcript of the video below:

Ano ang nagpapasaya sa iyo? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Kailan ka naging masaya? Ito ba ang panahong kapiling mo ang pinakamamahal mo, o nasa lugar ka na ubod nang ganda, o tuwa dahil meron kang pinagkakakitaan? According to social psychologists, a close relationship, a job, a pastime that you love and helping others all contribute to one’s happiness. Sila ang nagsisilbing gasulina kapag nawawalan tayo ng gana at sigla sa buhay.    

Sa pangatlong linggo ng Adbiyento, pinapaalala sa atin ng Simbahan ang sayang nanggagaling sa pag-asang darating ang Diyos sa gitna ng kadiliman. Kumakapit tayo sa kanyang pangako na tunay niyang isasakatuparan. Ang kasiguraduhan na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng kaligtasan ang pinakadahilan ng saya ng Adbiyento.

Mala-Adbiyento ang ating buhay: naghihintay tayong mai-ahon tayo na lantarang pagpapalaganap ng kasinungalingang sa social media. Umaasa tayong darating din ang panahon na mamumulat din ang tao at bumoto nang matuwid. Paano ninyo nararanasan ang Adbiyento?

Manalangin tayo:

O Diyos, kami’y naghihintay ng pagdating ng Mesiyas sa aming puso’t isipan, nawa’y dumating ito sa tamang panahon. Amen.


What makes you happy? For a fruitful life, join me in another episode of “Coffee and Prayer.”   Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

When are you truly happy? Is it when you are with your loved ones, or when you are in a beautiful place, or when you have work? According to social psychologists, a close relationship, a job, a pastime that you love and helping others all contribute to one’s happiness. They provide the gasoline when we lose our zest for life.

In the third week of Advent, the Church reminds us of the anticipated joy coming from the hope of God’s breaking into darkness. We hold on to the fulfillment of His promise. The guarantee that Lord will keep His promise of salvation is the reason for the joy in the Season of Advent.

Our life is like Advent. We are waiting to be saved from the outright spread of disinformation in social media. We hope for the time that people will be fully informed to vote wisely. How do you experience Advent in your life?

Let us pray: Lord, we are waiting for the coming of the Messiah in our hearts and minds. May He come at the most appropriate time. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: